موسسه ارتباط گستران انرژی مسئولیت هماهنگی میان اعضای شورای سیاست گذاری، سخنرانان رویداد و سایر امور اجرایی رویداد را بر عهده دارد.

میزبانان کنفرانس نفت - ایران 2018

شورای سیاست گذاری کنفرانس نفت - ایران 2018